Ammattiosaston tehtävät

Ammattiosaston tehtäviä

 • Tehtävänä on hoitaa oman alueen suhteet työnantajiin, eri viranomaisiin ja muihin järjestöihin sekä lehdistöön.
 • Osallistuu työpaikkojen toiminnan kehittämiseen
 • Neuvottelee ja tekee mm. paikallisia sopimuksia
 • Ammattiosasto jakaa liiton ja ammattiosaston toimintaa koskevaa tietoa sekä järjestävät jäsenilleen mm. virkistystoimintaa.
 • Ammattiosaston toiminnasta vastaa hallitus.
 • Ammattiosastolla on vuosittain syys- ja kevätkokoukset ja tarvittaessa on myös muita jäsenkokouksia.
 • Jokainen superliiton jäsen kuuluu ammattiosastoon joka määräytyy työpaikan mukaan. Mikäli työpaikkaa ei ole, määräytyy ammattiosasto asuinpaikan mukaan.
 • Uusi superliiton jäsen saa tietoa ammattiosaston toiminnasta työpaikaltaan olevalta yhdysjäseneltä tai muilta superliiton jäseniltä.

Yhdysjäsen

 • on jäsenten tukihenkilö työpaikalla
 • antaa ja vastaanottaa liittymislomakkeita/jäsenmaksuvaltakirjoja
 • opastaa ja neuvoo työpaikkansa superilaisia, vastaa selvityspyyntöihin
 • tiedottaa liiton ja ammattiosaston asioista työpaikallaan
 • pitää ammattiosaston hallituksen ajan tasalla oman työpaikkansa/toimialueensa muutoksista
 • aktiivinen jäsenhankinta, myönteinen kuva superilaisuudesta
 • Liitosta lähetetään muutaman kerran vuodessa jäsenkirje. Tehtävänäsi on toimittaa se työpaikkasi ilmoitustaululle tai kertoa sen sisältöstä. Yhdysjäsen on linkki ammattiosaston ja liiton välillä. Yhdysjäsenenä voit kertoa ammattiosaston puheenjohtajalle tulevista muutoksista ja muista epäkohdista työpaikalla. Yhdysjäsenelle ei kuulu edunvalvonta asiat (lomat, palkat, työsopimus), niitä hoitaa luottamusmies.
 • Yhdysjäsenenä olet oikeuttettu liiton järjestämiin koulutuksiin (kts. kohta koulutus tai superliiton  sivut ja seuraa SuPer lehden ilmoittelua). Pulmatilanteissa sinua auttavat liiton toimihenkilöt ja ammattiosaston hallitus.

Luottamusmies
Suurin osa suomalaisista palkansaajista kuuluu johonkin ammattiliittoon. SuPer on lähihoitajien oma liitto. Työpaikalla SuPeria ja siihen kuuluvia työpaikan työntekijöitä edustaa luottamusmies. Luottamusmies edustaa neuvotteluissa vain järjestäytyneitä eli SuPeriin kuuluvia työntekijöitä. Luottamusmiehen asema perustuu ammattiliiton ja työnantajaliiton solmimiin luottamusmiessopimuksiin ja yhteistoimintalakiin. Luottamusmiesjärjestelmän tehtävänä on työnantajan ja työntekijöiden välisten suhteiden ylläpitäminen. Luottamusmies nauttii lain ja sopimusten nojalla irtisanomissuojaa: työnantaja voi irtisanoa luottamusmiehen vain erityisen painavilla perusteilla
Luottamusmiehen tehtävät:

 • edustaa työpaikalla oman ammattiliiton jäseniä
 • valvoo ja soveltaa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön toteutumista työpaikalla
 • neuvottelee työnantajan kanssa työntekijöiden eduista, työehtosopimuksen soveltamisesta ja työpaikan olosuhteiden kehittämisestä
 • auttaa ja neuvoo yksittäisiä jäseniä työsuhdekysymyksissä.
 • varaluottamusmies tulee luottamusmiehen asemaan silloin, kun varsinainen pääluottamusmies/luottamusmies on estynyt hoitamasta luottamusmiehen tehtäviä
 • varaluottamusmies toimii tiiviissä yhteistyössä plm:n/lm:n kanssa

Jos sinulla on esimiehesi / työnantajasi kanssa erimielisyys, jota et itse kykene tai osaa ratkaista, kannattaa kääntyä luottamusmiehen puoleen. Jos ongelmat eivät ratkea työpaikan omin voimin, luottamusmies voi ottaa yhteyttä SuPeriin, josta saa työsuhde- ja lakipalveluita.

Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojelulla pyritään varmistamaan kaikin tavoin turvallinen ja terveellinen työskentely työpaikoilla. Työsuojelua koskevia säädöksiä on työturvallisuuslaissa, työsuojelun valvontalaissa ja työterveyshuoltolaissa. Lisäksi työmarkkinajärjestöt ovat tehneet työsuojelua sääteleviä sopimuksia. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työturvallisuusasioissa. Työntekijöiden on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Muissakin työpaikoissa työntekijät voivat valita valtuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Jos työpaikalla työskentelee vähintään 20 työntekijää, valitaan myös työsuojelutoimikunta.
Työsuojeluvaltuutetun/asiamiehen tehtävät

 • edustaa työsuojeluasioissa työpaikan työntekijöitä liitosta riippumatta
 • perehtyy oma-aloitteisesti työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin
 • osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin
 • kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin.

Jos sinulla on työturvallisuuteen ja –terveyteen liittyvää asiaa, ota yhteyttä työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun.